21 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) เพื่อเป็นคลังข้อมูลกลางด้านสารสนเทศการวิจัยของประเทศ สนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัย บูรณาการและให้ภาพรวมด้านข้อมูลงานวิจัยของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ให้บริการสืบค้นข้อมูลการวิจัยผ่านหน้าเว็บไซต์เดียว คือ www.tnrr.in.th

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีผลงานวิจัยที่มี ประโยชน์ต่อประเทศ จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานของท่าน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถให้ภาพรวมด้านการวิจัยของประเทศได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง เกิดประโยชน์ ในการวางแผนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
         ทั้งนี้ หากท่านยินดีเข้าร่วมการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) โปรดพิจารณาส่งผู้แทน จำนวน ๑ คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561  ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๓  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยขอความกรุณาตอบแบบตอบรับมายังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด แบบตอบรับสำหรับหน่วยงาน ตามหนังสือที่ได้แจ้งไป
กำหนดการ Infographic Workshop IRDC

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น