18 กันยายน 2560

Research for Strategy Management


Research for Strategy Management
กรอบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพื้นที่ พิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคการวิจัยและนวัตกรรมที่จะนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ และเข้าสู่ประเด็นเป้าหมายในการพัฒนาของระดับพื้นที่ ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของภาคต่างๆ ดังนี้
-กลุ่มภาคจังหวัด
-ภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจ
-ภาคการผลิต
-ภาคการศึกษาและพัฒนา
-ภาคการวิจัยระดับนโยบายและเครือข่ายในพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เร่งรัดการดำเนินงานในกลไกที่ตอบสนองต่อการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ในบทบาทของภาคการวิจัย ประสานงานดำเนินงานกิจกรรม วช. และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย (คอบช.) โดยดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้
- กิจกรรม kick off การดำเนินการแผนบูรณาการของพื้นที่นำร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตที่ 10 
- กิจกรรม Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่ กระบวนการในการพัฒนาพื้นที่ ระหว่างกลุ่มจังหวัดและภาคการวิจัย
ทั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาพื้นที่ระหว่างกลุ่มจังหวัดและภาคการวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่เศรษฐกิจฐานรากให้มั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
-----------------------------------------------------
ที่มาข้อมูล จดหมายข่าว ฉบับที่ 76 ปีที่ 12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น