20 กรกฎาคม 2560

Thailand Research Expo 2017


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thailand Research Expo 2017 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนายุทโธปกรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการธุรกิจ
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษา การเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าถึงสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ ในการรักษา
งานวิจัยเกี่ยวกับด้านความมั่งคงทางพลังงานหมุนเวียน 
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บำบัด/ฟื้นฟู/จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ติดตามข้อมูล และสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่
researchexpo.nrct.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น