23 มีนาคม 2560

ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ วช. ปี 2560

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการให้เป็นมาตราฐานในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลระดับโลก วช. และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ NRCT Official e-journal ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า ScienceAsia และด้านสังคมศาสตร์ ชื่อว่า Social Science Asia เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์โดยสามารถสืบค้นได้ที่ www.e-journal.nrct.go.th
     

     วช. ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนจึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำ NRCT Official e-journal ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 นี้ วช.ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อการจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 4 (ปี 2018) จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้


     เพื่อให้ผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ มีความเข้าใจในการรับทุนอุดหนุนฯ  วช. จึงขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ดังนั้น


โดยท่านผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งได้ที่
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทร. 02-561-2445 ต่อ 706 , 707
Email: Sopawong_joy@hotmail.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น