10 พฤศจิกายน 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โครงการฝึกอบรม การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย ของหน่วยงานวิจัยในภูมิภาค : ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ”
     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัด แบ่งออกตามภูมิภาคของประเทศเป็น ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ได้มีส่วนบูรณาการแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งความต้องการผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการงบประมาณและทรัพยากรการวิจัยที่เชื่อมโยงอย่างบูรณาการในการพัฒนาภูมิภาคและภาคส่วนต่างๆ

 

     เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายวิจัย โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ผลิตองค์ความรู้ นวัตกรรมต่างๆ จากงานวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) จะเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ของแต่ละพื้นที่ประมวลเข้ากับองค์ความรู้ในระดับประเทศ ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึง 

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook กิจกรรมเครือข่ายภูมิภาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น