03 กันยายน 2559


 โครงการฝึกอบรม การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย ของหน่วยงานวิจัยในภูมิภาค : ภาคใต้

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัด แบ่งออกตามภูมิภาคของประเทศเป็น ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ได้มีส่วนบูรณาการแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งความต้องการผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการงบประมาณและทรัพยากรการวิจัยที่เชื่อมโยงอย่างบูรณาการในการพัฒนาภูมิภาคและภาคส่วนต่างๆ


     เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายวิจัย โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ผลิตองค์ความรู้ นวัตกรรมต่างๆ จากงานวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) จะเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ของแต่ละพื้นที่ประมวลเข้ากับองค์ความรู้ในระดับประเทศ ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึง
----------------------------------------------------------------------------
ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ facebook วิจัยก้าวใหม่ วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น