21 กรกฎาคม 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์” ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

----------------------------------------------------
           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลในระดับโลก นโยบายดังกล่าวเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ NRCT Official e-Journal ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า ScienceAsia ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสารเพื่อจัดพิมพ์ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล
          โดยใช้ชื่อว่า Social Science Asia ความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการในการจัดทำ NRCT Official e-Journal ให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลกมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์โดยสามารถเข้าถึงได้ที่
URL: http://www.e-journal.nrct.go.th
เอกสารแนบดาวน์โหลด IRDC Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น