06 กรกฎาคม 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง “ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการ เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ ๓ (ปี ๒๐๑๗)
ซึ่งในการประกาศรับทุน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ นั้น มีผู้ผ่านการคัดเลือก
จำนวน ๒ ราย ดังนี้
1. นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
2. รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ บรรณาธิการวารสารการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฯ
-----------------------------------------------
ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อทำสัญญาขอทุนได้ที่
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 706, 705
หรือ 02 - 561-8695

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น