21 มิถุนายน 2559


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภททุนบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้อย่างทั่วถึง
จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง วช.จึงได้กำหนดจัดการประชุม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
------------------------------------------------
วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=34
------------------------------------------------
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร.๐-๒๙๔๐-๕๔๙๕,๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๘ 
(สสิรี/เจนจิรา/สมพิศ)
โทร.๐-๒๙๔๐-๕๔๙๕
E-mail : graduate.nrct@gmail.com
------------------------------------------------
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น