31 พฤษภาคม 2559

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี ๒๕๕๙

นิทรรศการงาน
"สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559

ด้วย วช.ได้กำหนดจัดงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหววัดอุบลราชธานีเพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น และการขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชน ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
เอกสารเพิ่มเติม : NRCT
----------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น