18 พฤษภาคม 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้การต้อนรับ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (สปท.)


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การต้อนรับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
   
     ท่านรอง ลวช. กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ เป็นประธานต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการกำกับดูแลเกี่ยวกับงานวิจัยของ วช. โดยมีผู้บริหาร วช.ร่วมนำเสนอข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ มิติต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและสร้างเครือข่ายร่วมกัน

--------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น