12 พฤษภาคม 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน TNRR กับ สมาชิกเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
----------------------------------------------
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ ได้จัดการอบรมเชิงปฏฺิบัติการฯ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

ภาคเช้า:
ประธานเครือข่ายฯ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายเอนก บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. กล่าวถึงหลักการทำงาน การดำเนินการความเป็นมาของ วช. รวมถึงความรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบภายในของ ศสจ. ทั้งนี้ ในการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน TNRR โดยใช้เครื่องมือช่วยในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล IRDC2.0 พร้อมถ่ายภาพหมู่สมาชิกเครือข่ายภาคเหนือ

 

 
ภาคบ่าย: นางสาวดารารัตน์ ดิษบรรจง หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย ความเป็นมาของความร่วมมือ การเชื่อมโยง การเป็นส่วนหนึ่งของคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR โดยได้บรรยายหลักการทำงาน วิธีการดำเนินงานและวิธีการเชื่่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยด้วยระบบ IRDC2.0 ที่สามารถทดสอบ และทำการเชื่อมโยงได้ทันที โดยมีการสาธิตปฏิบัติการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลได้ทันที

 
ทั้งนี้ การเชื่อมโยงเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว การใช้งานมีระบบที่ง่าย ที่สำคัญใช้งานได้ฟรี สามารถสมัครเป็นสมาชิกนำเข้าข้อมูลได้ทันที โดยดูจากตัวอย่างคู่มือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://irdc.nrct.go.th/
---------------------------------------

ในโอกาสนี้ ศสจ.วช. ขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายฯ และสมาชิกเครือข่ายที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานวิจัยภูมิภาคจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลงานวิจัย เพิ่มขึดความสามารถไปสู่การถ่ายทอดและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ขอขอบคุณครับ/ค่ะ
---------------------------------------

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น