08 มีนาคม 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารฯ ประจำปี 2559

ประกาศ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง: ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559
     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลในระดับโลก


     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสารเพื่อจัดพิมพ์ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล โดยใช้ชื่อว่า Social Science Asia  ความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการในการจัดทำ NRCT Official e-Journal ให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ URL: http://www.e-journal.nrct.go.th และ http://e-journal.nrct.go.th

     วัตถุประสงค์
     - เพื่อพัฒนาวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ
     - เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ของนักวิจัย นักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับทุน ไฟล์ผ่าน QR CODE
สามารถดาวน์โหลด ประกาศ สำนักงาน วช. ไฟล์ผ่าน QR CODE


Contact Master
หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ เอกสารขอทุนจัดทำวารสาร

-------------------------------------------------------
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น