24 มกราคม 2559

การรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการพัฒนานักวิจัยของประเทศผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) และการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย วช. รวมเป็น ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่

๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๕. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖. มหาวิทยาลัยบูรพา
๗. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๑๐. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๑. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๒. สมาคมนักวิจัย

    ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยเป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป เห็นสมควรจัดสรรทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี ๒๕๕๙

หมายเหตุ ทุนสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
-----------------------------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :
กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๔๘๐, ๔๑๖, ๔๗๙ (วรชัช, วุฒิกร) โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๔๕๗
E-mail : trainers.nrct@gmail.com
-----------------------------------------------------------
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
NRCT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น