24 มกราคม 2559

ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ขอเชิญเสนอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560
            ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดย วช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1)

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผน งานวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวน เพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 เพื่อ วช. จะได้รวบรวมและมาประมวลร่วมกับคณะทำงานจัดทำกรอบการวิจัย เพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็นกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อไป ได้ที่เว็บไซต์ของ วช. ที่ link ด้านล่างนี้ติดต่อสอบถาม :

NRCT Comment
นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
----------------------------------------------------------------
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 489, 0 2579 2284 (กนกพร/เกศรา/อุไร)
โทรสาร. 0 2561 3721, 0 2579 0566
 E-mail : vijaibudget59@gmail.com, ipnrct@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น