21 ตุลาคม 2558

นิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching Lab with Design Business”


นิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching Lab with Design Business”
วันที่ 7 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2558 | 10.30 – 21.00
สถานที่: แกลอรี 2 TCDC
----------------------------------------------------------------
นิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching lab with design business” จัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ผลงานนักวิจัยไทยจำนวน 50 ชิ้นที่พร้อมใช้และต่อยอด เพื่อเพิ่มโอกาสในโลกธุรกิจ
โครงการงานวิจัยกึ่งสำเร็จรูปเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง TCDC กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ให้ปฏิบัติงานกับภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) และสร้างกลไกการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ที่ตรงความต้องการ และเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบตั้งแต่เริ่มพัฒนา ผลิตภัณฑ์
TCDC ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ได้รับการพัฒนาการใช้งาน และช่วยประหยัดต้นทุน จำนวน 50 ชิ้น โดยแบ่งเป็น 5 หมวดคือ หมวดบรรจุภัณฑ์ วัสดุ สิ่งทอ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคโนโลยี/ดิจิทัล ในรูปแบบนิทรรศการ ตั้งแต่กระบวนการคิดและวิจัย การทดลอง กระบวนการผลิตก่อนจะเป็นผลงานการวิจัยสร้างสรรค์ และนำเสนอโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดผลงาน เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสเผยแพร่และนำเสนองานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งผู้ประกอบการ นักออกแบบ และสาธารณชน
---------------------------------------------------------------
เข้าชมฟรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.tcdc.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น