12 ตุลาคม 2558

รายการเดินหน้าประเทศไทย 1 ตุลาคม 2558 (HD)รายการเดินหน้าประเทศไทย 1 ตุลาคม 2558
-------------------------------------------------------
รัฐบาลเตรียมสนับสนุนงบประมาณเพื่องานวิจัยและการพัฒนาอีกร้อยละ 20 ในปีหน้า(2559) เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทยถึงการต่อยอดงานวิจัยไทยให้เป็นมาตรฐานสากล ว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆอย่างมาก เนื่องจากมองว่างานวิจัยจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นนโยบายในระดับประเทศ และขับเคลื่อน สังคมในทุกด้านได้ ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเชื่อว่า งานวิจัยยังเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาบุคลากรที่สำคัญของไทย ทำให้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆและนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 20 ในปีหน้า( 2559) พร้อมทั้งหารือร่วมกับนักวิจัยในด้านต่างๆ ให้เห็นความสำคัญของการใช้คำศัพท์ในผลงานวิจัย ลดการใช้ศัพท์ทางเทคนิค เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายมากขึ้น และนำไปสู่การปฎิบัติต่อไป
ด้านศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา วช.ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยนโยบายวางแนวทางกำหนดเป้าหมาย วางยุทธศาสตร์การวิจัย และนำยุทธศาสตร์ต่างๆมาดำเนินการวิจัยให้ได้งานไปใช้ในแต่ละภาคส่วน ซึ่งปัจจุบัน วช.เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และมีผลงานวิจัยให้ประชาชนศึกษามากกว่า 370,000 ผลงานทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยผลงานวิจัยส่วนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย หรือ สกว. และเป็นโครงการที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น การวิจัยระบบผลิตพริกปลอดภัย ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกร ชุมชนและจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วม
-------------------------------------------------
ขอบคุณที่มาข้อมูล สำนักข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น