17 ตุลาคม 2557

เครือข่ายวิจัยสู่ภูมิภาคประจำปี 2557 : ภาคกลาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยข้ามหน่วยงาน TNRR กับ
สมาชิกเครือข่ายการวิจัย (ภาคกลาง)
      เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยข้ามหน่วยงาน TNRR กับ สมาชิกเครือข่ายการวิจัย 

      โดยมี รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค(ภาคกลาง) กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้การอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ หลักการเหตุผล และระบบคลังข้อมูลการวิจัยไทย (TNRR) ถึงความสำคัญที่เครือข่ายวิจัยภูมิภาค จำเป็นในการขอความร่วมมือทุกเครือข่ายในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันและกัน เพื่อเป็นการดำเนินงานที่สอดรับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับงานวิจัย


     ภายในการอบรมยังได้บรรยายและสาธิตเกี่ยวกับระบบ IR Data Center ถึงวิธีการเชื่อมโยง หลักการทำงาน รูปแบบที่เข้าใจง่าย โดย นางสาวดารารัตน์ ดิษบรรจง หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย (ชส.) 

     ในการอบรมครั้งนี้เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ เข้าใจถึงระบบการเชื่อมโยงที่สอดคล้อง และสามารถนำไปใช้กับระบบตามหน่วยงานวิจัยได้อย่างเต็มสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้การเชื่อมโยงครั้งนี้ จะเป็นหลักหัวใจสำคัญในการนำไปสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิจัยได้อย่างเข้มแข็ง และเต็มประสิทธิภาพอย่างภาคภูมิ


ขอขอบคุณเครือข่ายงานวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง
--------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น