16 กรกฎาคม 2557

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 2)


การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 2) 
กลุ่มเรื่องการสร้างสรรค์งานศิลป์ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
           การสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก และการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” ตลอดจนหน่วยวิจัยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้ทำวิจัย และผู้นำผลงานไปใช้ประโยชน์ 
          ใน การนี้ วช. ได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบ สนองความต้องการในการพัฒนาประเทศจำนวน ๓ กลุ่มเรื่อง (รอบ ๒) ได้แก่ การสร้างสรรค์งานศิลป์ การสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก และการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยนักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ Single window โดยท่านสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
----------------------------------------------------------------
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 2) (การสร้างสรรค์งานศิลป์ การสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก และการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้) 
2. กรอบการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2557 (รอบ 2) 3 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 
3. การลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย โดยลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ https://www.tnrr.in.th./project และเลือก (Select) กลุ่มเรื่องที่ต้องการสมัคร
----------------------------------------------------------------
 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็บไซต์  https://www.tnrr.in.th/project
รับข้อเสนอระหว่างวันที่  1  กรกฏาคม  –  15 สิงหาคม  2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น