11 เมษายน 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช.โครงการจัดประชุม
เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช.
วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น.  – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

………………………………………………………………………………

๑.หลักการและเหตุผล
               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์สารสนเทศการวิจัย มีหน้าที่ประการหนึ่ง ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องให้กระทรวง ทบวงกรม จัดส่งผลของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวบรวม ตั้งแต่ ปี ๒๔๙๙ เป็นต้นมา และในปี ๒๕๕๐ มีการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบให้  กระทรวง กรม จัดส่งผลวิทยานิพนธ์ และผลของการวิจัย ส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการแห่งวิจัยแห่งชาติ รวบรวม โดยให้เข้าถึงข้อมูลศูนย์กลางองค์ความรู้งานวิจัย ให้สืบค้นอ้างอิงใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน และปรากฏเป็นเกียรติคุณแก่นักวิจัยผู้พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยให้ประเทศ
     วช. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม ในการจัดส่งวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ให้ วช. เป็นประจำตลอดมา  วช. โดยศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) ได้ดำเนินการรวบรวม วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยพร้อมทั้งจัดทำ บริการ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ในห้องสมุดงานวิจัย ตั้งแต่ ปี ๒๕๐๒ เป็นต้นมา โดยมีพัฒนาการตามลำดับ ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การจัดเก็บ การบริการและเผยแพร่ข้อมูล การแบ่งปัน/การเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำกัดสถานที่ และเวลา เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ ศสจ. วช. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช. เป็นการ  เชิญชวนหน่วยงานวิจัย ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เป็นเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัย วช.  เข้าร่วมเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของประเทศ อันจะนำไปสู่ ภาพรวมของงานวิจัย ที่สามารถตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และนำผลของการวิจัยไปแก้ปัญหาต่างๆของประเทศ
                                   
๒.  วัตถุประสงค์
๒.๑ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ที่เป็นเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช. ได้รับทราบความก้าวหน้า การพัฒนาห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล ของ วช.
๒.๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างครือข่ายห้องสมุดของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการแบ่งปันข้อมูล/เชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของประเทศ
๒.๓ เชิญชวน เครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช. เข้าร่วมเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เพื่อจะได้มีศูนย์กลางการวิจัยของประเทศที่สมบูรณ์ มีข้อมูลครบถ้วน สามารถตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และนำผลของการวิจัยไปแก้ปัญหาต่างๆของประเทศ      

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
       ๓.๑ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช. รับทราบการพัฒนางานห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช. และเห็นประโยชน์ของการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็ม (Full Text)
       ๓.๒ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช. เข้าร่วมเชื่อมโยงข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)                   

ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๔๐๐ คน
       ๑. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  เครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล วช. จำนวน ๑๖๐ หน่วยงาน          หน่วยงานละ ๒ คน รวมจำนวน ๓๒๐  คน
       ๒. บุคลากร วช. จาก สำนัก กอง/ กลุ่ม   จำนวน ๘๐ คน

๕. สถานที่
          ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

๖.  ผู้รับผิดชอบการจัดประชุม
            ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
            ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐


            โทร.๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๔๗๒,๔๗๘  โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๓๔๐๒, ๐ ๒๕๗๙ ๖๗๕๗ 
-------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
http://1drv.ms/1gf4Ejl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น