04 มีนาคม 2557

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างโครงการ (รายเดือน)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ ตำแหน่ง
(อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ๑๓,๓๐๐ บาท)
ขยายเวลารับสมัคร
     ๑.      หลักฐานในการสมัครงาน
๑.      สำเนาปริญญาบัตร และ transcript จำนวน ๑ ชุด
๒.      สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๓.      สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๔.      รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง จำนวน ๒ รูป
๕.      ใบรับรองการผ่านงาน, ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

     ๒.  คุณสมบัติ
          ๑. เพศชาย – หญิง  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
          ๒. พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
          ๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
          ๔. มีทักษะในการติดต่อประสานงานภายในองค์กร และนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
          ๕. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม
          ๖. มีปฎิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
          ๗. สามารถสรุปความและจัดทำรายงานการประชุมได้
          ๘. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

    ๓.   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

    ๔.   การสอบคัดเลือก
          -  ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์

    ๕.   สนใจติดต่อ
นางสาวดารารัตน์   ดิษบรรจง 
          หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย
          ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๙๖  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
          โทร. ๐ – ๒๕๗๙  - ๑๓๗๐  ต่อ  ๕๒๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น