25 กุมภาพันธ์ 2557

วช.ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์               ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับวารสารวิชาการของไทยให้เผยแพร่ในรูปแบบการเข้าถึงออนไลน์แบบเสรี หรือ Open Access Publishing โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อจัดทำวารสารด้านสังคมศาสร์ นั้น 
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เห็นควรจัดการประชุมเพื่อชี้แจงในราย ละเอียดเกี่ยวกับการสมัครรับทุนอุดหนุนฯ ขึ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ โดยกรอกแบบตอบรับส่งมาที่ โทรสาร 0 2579 6382 หรือ e-mail: nuttanun_sub@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 570, 353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายใน วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น