29 ตุลาคม 2556

One Stop Service


โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่
เรื่อง “ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ”
(One Stop Service for National Research Management System)
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ
การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ เรื่อง “ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ” (One Stop Service for National Research Management System) 

ความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกันพัฒนาระบบ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) ขึ้น เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการทุนวิจัย สนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ประกอบด้วยระบบย่อย ๕ ระบบ คือ
๑. ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
มี วช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
๒. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและระบบรายงานแบบ Expert Finder
มี สวทช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
๓. ระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุน
มี สวทน. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
๔. ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
มี สกว. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
๕. ระบบฐานข้อมูลเพื่อ Single Window & Data Entry
มี สวรส. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดยระบบฐานข้อมูลเพื่อ Single Window & Data Entry ซึ่ง สวรส. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และ สวทช. เป็นผู้พัฒนาระบบภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย ของ วช. ได้พัฒนาระบบการให้บริการ การยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System) ขึ้น เพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัยของประเทศ โดยหน่วยงาน คอบช. ร่วมมือกันในการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดระบบดังกล่าว เพื่อการบริหารงบประมาณด้านการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และมุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของประเทศ

การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้บริหารหน่วยงานหลักด้านการวิจัย ได้มีความเห็นร่วมกันให้ใช้ระบบ การให้บริการการยื่น ขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System) ในการเสนอขอทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า (Target Research) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๒ (ประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งจะมีจำนวนโครงการวิจัยเสนอขอทุนวิจัย ไม่มากนัก เหมาะสมที่จะใช้เพื่อเป็นการแนะนำระบบ และเป็นการทดสอบ การใช้งานจริง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว วช. โดย ภข. (ศสจ.) จึงร่วมกับหน่วยงาน คอบช. จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System) ขึ้น ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานระบบแก่นักวิจัย
และหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการปรับระบบในการเสนอขอทุนวิจัย เพื่อเริ่มใช้งานจริงในต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗
อนึ่งในการสัมมนานี้ วช. ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในการนำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะพัฒนาสู่การเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR ในอนาคตอีกด้วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การใช้บริการในการเสนอขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System) แก่หน่วยงานวิจัยและนักวิจัยทั่วประเทศ
๒. เพื่อสาธิตกระบวนการดำเนินงาน การใช้งานระบบ เสนอขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมสัมมนาดาวน์โหลดกำหนดการ:  กำหนดการประชุมสัมมนาฯ ภาคกลาง กรุงเทพฯ
**ปิดการตอบใบตอบรับ 22 ตุลาคม 2556
-----------------------------------------

ครั้งที่ ๒
. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
สถานที่ : โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
ดาวน์โหลดกำหนดการ: กำหนดการประชุมสัมมนาฯ ภาคอีสาน
-----------------------------------------ครั้งที่ ๓. ภาคใต้ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
สถานที่ : โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดกำหนดการ: กำหนดการประชุมสัมมนาฯ ภาคใต้
-----------------------------------------ครั้งที่ ๔. ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
สถานที่ : โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
ดาวน์โหลดกำหนดการ: กำหนดการประชุมสัมมนาฯ ภาคเหนือ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การใช้บริการในการเสนอขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System) แก่หน่วยงานวิจัย และนักวิจัย ทั่วประเทศ
๒. นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ สามารถใช้งานระบบ การให้บริการ การยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System) ได้ทัน ในการเสนอขอทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๒ (ประมาณต้นปี พ.ศ.๒๕๕๗)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้รับผิดชอบการจัดประชุมสัมมนา
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๕๒๑
โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๓๔๐๒
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม ผู้ประสานงานตามภูมิภาค ดังนี้

ผู้ประสานงาน คุณดารารัตน์, คุณสุกัญญา, คุณพิชยา, คุณดรุณี, คุณสลักจิต
Email : ridm@nrct.go thridm.nrct@hotmail.com ภาคกลาง กรุงเทพฯ 

ผู้ประสานงาน คุณ ณัฐนันทร์ ทรัพย์เที่ยง
Email : nuttanun_sub@hotmail.com ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
Email : nuttanun_sub@hotmail.com ภาคใต้ จ.สงขลา

ผู้ประสานงาน คุณ กฤษณา วัฒนะ 
Email : Pai_okk@hotmail.com ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ- หากมีการสัมมนาฯ มีเหตุหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทั่วกัน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น