12 มิถุนายน 2556

ประกาศทุนวิจัย


วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อปีงบประมาณ 2556

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานให้ทุน 5 หน่วยงานของประเทศคือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ตลอดจนหน่วยวิจัยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้ทำวิจัย และผู้นำผลงานไปใช้ประโยชน์
            บัดนี้ วช. ได้ประกาศรับข้อเสนอเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยนักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRPM ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 2. กรอบการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2556
 3. คู่มือสำหรับลงทะเบียน การใช้ระบบ NRPM สำหรับนักวิจัย
 4. แบบฟอร์มจัดทำโครงการ
  4.1 แบบ วช. 1ช (แผนงานวิจัย)
  4.2 คู่มือการกรอก (แบบ วช. 1ค)
  4.3 แบบ วช. 1ย/วช. 1ด (โครงการย่อย)
  4.4 คู่มือการกรอก (แบบ วช. 2ค)
 5. จริยธรรมการวิจัยในคน
 6. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 7. การลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย โดยลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://nrpm.nrct.go.th/NewInterface/ResearchFundList.aspx และเลือก (Select) กลุ่มเรื่องด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
--------------------------------------------------
ขอบคุณที่มาข้อมูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.nrct.go.th
--------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น