27 กุมภาพันธ์ 2556


นักสารสนเทศ 2.0-3.0 กลุ่มที่ 1                  เขียนขึ้น เพื่อแนะนำชุดเครื่องมือชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งมีความบกพร่องในการอ่าน เนื่องจากความพิการเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็น พัฒนาการทางสติปัญญา การรับรู้ และการเรียนรู้ โดยพัฒนาจาก ISO 11620:2008 (Information and documentation Library performance indicators) โดยเฉพาะความคิดเห็นที่ได้รับจากตัวแทนของสมาชิกของห้องสมุดในกลุ่ม IFLA เนื่องจากความต้องการของห้องสมุดในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งมีความบกพร่องในการอ่านนั้นอยู่นอกเหนือไปจากขอบเขตของมาตรฐานทั่วไปที่มีอยู่เดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น