21 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) เพื่อเป็นคลังข้อมูลกลางด้านสารสนเทศการวิจัยของประเทศ สนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัย บูรณาการและให้ภาพรวมด้านข้อมูลงานวิจัยของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ให้บริการสืบค้นข้อมูลการวิจัยผ่านหน้าเว็บไซต์เดียว คือ www.tnrr.in.th

28 มกราคม 2561

วช.ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมการเลี้ยงผึ้งให้เกษตรกรเชียงราย

วช.ร่วมกับ "ม.แม่ฟ้าหลวง" จัดอบรมการเลี้ยงผึ้งให้เกษตรกรเชียงราย
     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการและแนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งกำหนดส่งเสริมและกำกับมาตรฐานการวิจัย ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

18 ธันวาคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 : ภาคใต้

    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยในเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้กับหน่วยงานวิจัยในเขตพื่นที่ดังกล่าว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนจากงบแผ่นดิน และเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นที่สะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ในการสืบค้น หน่วยงานวิจัยภาครัฐสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งได้โดยไม่เสียค่าจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ติดตามกิจกรรมคณะทำงาน เพิ่มเติมได้ที่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้