23 มีนาคม 2560

ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ วช. ปี 2560

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการให้เป็นมาตราฐานในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลระดับโลก วช. และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ NRCT Official e-journal ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า ScienceAsia และด้านสังคมศาสตร์ ชื่อว่า Social Science Asia เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์โดยสามารถสืบค้นได้ที่ www.e-journal.nrct.go.th

01 มีนาคม 2560

ผลการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ


       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ นายสมคิด จาติศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน และคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารจาก วช. และ สวทน. เข้าร่วมการประชุม จำนวน 127 คน

15 กุมภาพันธ์ 2560

IRDC Workshop 2

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ บูรณาการและให้
ภาพรวมด้านข้อมูลงานวิจัยของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ให้บริการสืบค้นข้อมูลการวิจัยผ่านหน้าเว็บไซต์เดียว คือ www.TNRR.in.th