24 มีนาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และเครือข่ายวิจัภูมิภาค : ภาคเหนือ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยในเครือข่ายภูมิภาค : ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ECB2502 อาคารเอนกประสงค์ (ตึกใหม่) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 มีนาคม 2560

ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ วช. ปี 2560

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการให้เป็นมาตราฐานในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลระดับโลก วช. และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ NRCT Official e-journal ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า ScienceAsia และด้านสังคมศาสตร์ ชื่อว่า Social Science Asia เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์โดยสามารถสืบค้นได้ที่ www.e-journal.nrct.go.th